Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

§ 1 Opprettelse og sete

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet er en selveiende stiftelse opprettet av Kristiansand kommune. Den skal ha sitt sete i Kristiansand.

§ 2 Formål

Stiftelsens formål er å eie, bevare og drive fullriggeren Sørlandet. Skipet skal så langt som mulig bevares gjennom aktiv bruk, i første rekke til tiltak som kan tjene og styrke interessen for norsk seilskutetradisjon og norsk skipsfart. Det kan blant annet nyttes til disse bruksformål:

Undervisningsopplegg med sikte på å gi folk i alle aldre, med prioritet på ungdom, tradisjonelle skuteopplevelser og en innføring i generelle maritime aktiviteter.

Andre opplærings- og utdanningsformål.

Deltakelse i seilaser, fortrinnsvis i tilknytning til prosjekter evt. under pkt.1 og 2 ovenfor.

Leieoppdrag som fremmer interessen for norsk seilskutetradisjon.

§ 3 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er skipet som har en bokført verdi på kr 6 000 000,-.

§ 4 Stiftelsens styringsorganer

Stiftelsens styrende organer er styret og rådsforsamlingen.

§ 5 Styret for stiftelsen

1. Stiftelsen ledes av et styre med 6 – 9 medlemmer.

2. Styresammensetning

Følgende skal ha fast sete i styre:

  • Ett medlem oppnevnt av styret i Fullriggerens Sørlandets Venneforening, med varamedlem oppnevnt av styret i Fullriggeren Sørlandets venneforening. Venneforeningen fastsetter sitt medlem og varamedlems funksjonsperiode.
  • Personlig styremedlem Kristian Skjelbred-Knudsen, med personlig varamedlem Andreas Skjelbred-Knudsen.

Styreleder og øvrige styremedlemmer oppnevnes av rådsforsamlingen, Styret velger selv sin nestleder.

Rådsforsamlingen kan avsette de styremedlemmer rådsforsamlingen oppnevner.

Styrets medlemmer velges for en periode av 2 år, regnet fra 1. januar annethvert år.

3. Beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, jfr. dog § 7.

Stiftelsen forpliktes ved underskrift av det samlede styret

Styret kan meddele fullmakt til administrasjonen i løpende og kurante saker som har med driften av skipet å gjøre.

4. Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

5. Honorering

Styrets honorering fastsettes av rådsforsamlingen.

§ 6 Rådsforsamlingen

Rådsforsamlingens oppgaver er å velge styreleder og styremedlemmer (jf § 5), samt å fastsette styrets godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal videre velge revisor. Rådsforsamlingen skal også avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.

Rådsforsamlingen skal ha inntil 12 representanter.

Faste representanter er:

  • Ordføreren i Kristiansand, som også er rådets leder.
  • En politiker fra Kristiansand kommune
  • Fylkesordføreren i Agder
  • En politiker fra Agder fylkeskommune
  • Ordføreren i Arendal
  • Havnedirektøren i Kristiansand
  • En representant oppnevnt av Næringsforeningen i Kristiansand

Rådet kan oppnevne ytterligere inntil 5 representanter på fritt grunnlag. Disse representantene velges for en periode på 4 år fra oppnevningstidspunktet. Valget skjer med ¾ flertall av rådsforsamlingens medlemmer.

Rådsforsamlingen skal holde minst 2 møter hvert år, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av medlemmene krever det.

Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være meddelt styret innen en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møteleder og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 7 Begrensninger i adgangen til å disponere skipet

Beslutning om å leie ut eller bortfrakte skipet for lengre periode enn 1 – ett – år, krever styrets godkjennelse med ¾ flertall.

Pantsettelse og salg av skipet kan bare skje med samtykke fra Kristiansand kommune og Kultur- og Kirkedepartementet.

§ 8 Omdanning

Hvis det ikke lenger skulle være mulig å oppfylle formålet med stiftelsen, skal styret søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om adgang til å omdanne stiftelsen slik at den kan tjene et så beslektet formål med det opprinnelige som mulig.

Kristiansand 5.12.2020